Regulamin konkursu STÓWKA ZA LEADA

Wersja Regulaminu z dnia 01 czerwca 2021 r.

§1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady, czas trwania oraz warunki uczestnictwa w konkursie pod nazwą STÓWKA ZA LEADA (dalej: „Konkurs”).
 2. Organizatorem Konkursu jest Webelite Bartłomiej Nowak z siedzibą: ul. Jagiellońskiej 29b 32-410 Dobczyce NIP 6812070330 (dalej: „Organizator”).
 3. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 921 Kodeksu cywilnego.
 4. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej webelite.com.pl

§2. Warunki uczestnictwa

 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie od dnia 01 czerwca 2021 r. do dnia 31 czerwca 2021 r.
 2. Uczestnikiem konkursu (dalej: „Uczestnik”) może być
  1. każda pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz mająca miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  2. osoba w wieku od 13 do 18 lat dysponująca pisemną zgodą opiekuna prawnego na wzięcie udziału w Konkursie.
 3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy, przedstawiciele lub współpracownicy Organizatora, a także członkowie najbliższej rodziny tych osób. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 4. Aby zostać Uczestnikiem Konkursu:
   1. w terminie od dnia 01 czerwca 2021 r.  do dnia 31 czerwca 2021 r.  należy podesłać na adres email: dawid@webelite.com.pl,biuro@webelite.com.pl lub na Facebooku WebElite Budowa Stron Internetoweych i Reklama lub pod numerem telefonu 731 302 093 lub 667 520 113, klienta, który zakupi usługę w wysokości co namniej 1000zł netto  w firmę Webelite Bartłomiej Nowak.
 5. Działania opisane w pkt. 4 powyżej stanowią zgłoszenie do konkursu.
 6. Uczestnik jest zobowiązany do podania w formularzu aktualnych danych osobowych i kontaktowych, w tym adresu e-mail i numeru telefonu. Brak podania takich danych lub podanie nieprawdziwych może stanowić podstawę odrzucenia z Konkursu.
 7. Jeden Uczestnik może złożyć tylko jedno zgłoszenie do konkursu. Złożenie większej ilości zgłoszeń może stanowić podstawę do wykluczenia z Konkursu.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie wtyczki i serwisu Letyshops.
 9. Przed zgłoszeniem udziału w Konkursie Uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem. Zgłoszenie dokonane w myśl pkt. 4 powyżej uważa się za równoznaczne z zapoznaniem się z Regulaminem i jego akceptacją.
 10. Aby zapewnić wszystkim równe szanse i przeciwdziałać nieuczciwym praktykom, Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia zgłoszeń konkursowych.

§3. Etapy konkursu

 1. Zgłoszenie klienta potencjalnie zainteresowanego naszymi produktami.
 2. Akceptacji lub odrzucenie przez potencjalnego klienta.
 3. Akceptacja oraz podpisanie umowy powoduje wygranie konkursu.

§4. Nagrody konkursowe

 1. W Konkursie przewidziana jest jedna nagroda za pozyskanie klienta przez WebElite Bartłomiej Nowak.
  1. Wartość Nagrody wynosi 100 zł (słownie: sto  złotych) wraz z możliwością brania dalej udziału w konkursie .
  2. Uczestnik nie może wymienić Nagrody Głównej na jej ekwiwalent pieniężny.
  3. Nagroda Główna zostanie przekazana przelewem na wskazany wcześniej numer konta..
 2. Brak odbioru nagród przez uczestników skutkuje ich przepadkiem na rzecz Organizatora.
 3. Wizerunek nagród umieszczony na materiałach promocyjno-reklamowych Konkursu może odbiegać od ich faktycznego wyglądu.
 4. Warunkiem wydania nagród jest pokwitowanie ich odbioru przez laureata w wymagany prawem sposób.

§5. Odpowiedzialność Organizatora

 1. Odpowiedzialność Organizatora ograniczona jest względem Uczestnika do wysokości wartości nagrody.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady nagród ani nie udziela gwarancji ich jakości.

§7. Dane osobowe

 1. Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych przez Organizatora jako administratora podanych przez Uczestnika przy dokonywaniu zgłoszenia w celach związanych z przebiegiem Konkursu, wyłonieniem zwycięzców, przyznaniem i wydaniem nagrody oraz w związku z ewentualnym trybem reklamacyjnym.
 2. Uczestnik Konkursu uzyskuje informację na podstawie art. 13 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, że:
 3. Administratorem danych osobowych (dalej: Administrator) jest: Bartłomiej Nowak ul. Jagiellońska 29b 32-410 Dobczyce NIP 6812070330,
 4. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 li.t 1 RODO (zgoda Uczestnika) w celu organizacji i realizacji Konkursu pod nazwą „Webelite. Dane osobowe będą również przetwarzane w celach promocyjnych Administratora oraz uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora (art.6 ust. 1 lit. f RODO).
 5. Uczestnik w każdej chwili może wycofać się ze zgody. Wycofanie się ze zgody należy złożyć pisemnie do Administratora. Wycofanie się ze zgody wiąże się z brakiem możliwości dalszego przetwarzania danych Uczestnika przez Administratora
 6. Przetwarzaniu będą podlegać następujące dane osobowe: Imię i Nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres korespondencyjny i wizerunek.
 7. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi związane z prowadzeniem mediów społecznościowych, zleceniobiorcy, któremu zostanie powierzony montaż materiałów audio-video z kolejnych etapów Konkursu. Ponadto, dane osobowe mogą być przekazane organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym do otrzymania tych danych na podstawie przepisów prawa.
 8. Okres przechowywania danych Dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania przez Uczestnika zgody na przetwarzanie danych osobowych nie dłużej jednak niż przez:
  1. okres 6 miesięcy po zakończeniu Konkursu dla danych w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail numeru telefonu i adresu,
  2. okres 5. lat po zakończeniu Konkursu dla danych w postaci wizerunku.,
  3. lub do czasu upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wniesienia usprawiedliwionego sprzeciwu wobec przetwarzania.
 9. Obowiązek podania danych Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w Konkursie i odbioru nagród.
 10. Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. Dane osobowe nie będą również przekazywane za granicę, w tym do państw trzecich tj. państw innych niż państwa członkowskie UE, Islandia, Norwegia lub Liechtenstein.
 11. Na podstawie i z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z art. 15-22 RODO Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do usunięcia danych osobowych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 12. Uczestnik Konkursu wyraża również zgodę na publikację swoich danych jako uczestnika Konkursu w mediach i kanałach społecznościowych współpracowników Webelite.

§8. Postanowienia końcowe

 1. Konkurs może zostać skrócony lub przedłużony albo odwołany w każdym czasie, z ważnych powodów, o czym Organizator powiadomi na stronie webelite.com.pl.
 2. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Uczestnika niniejszego Regulaminu, Organizator może wykluczyć Uczestnika z Konkursu ze skutkiem natychmiastowym.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie z ważnego powodu. Organizator jest również uprawniony do wcześniejszego zakończenia lub zawieszenia przyjmowania zgłoszeń do Konkursu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie po jej ogłoszeniu w na stronie webelite.com.pl.
 4. Prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników Konkursu określone są w niniejszym Regulaminie oraz w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.
 5. Sądem właściwym dla ewentualnych sporów wynikłych na tle udziału w Konkursie jest sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

Kontakt

Spotkajmy

Się

Adres E-mail

biuro@webelite.com.pl
dawid@webelite.com.pl

Telefon

+48 731 302 093
+48 667 520 113

Adres

Jagiellońska 29B, 32-410
Dobczyce, Polska

© 2016, WebElite Bartłomiej Nowak. Wszelkie prawa zastrzeżone.