Regulamin

I. Definicje

 1. Administrator Danych Osobowych: Webelite Bartłomiej Nowak, ul. Jagiellońska 29b, 32-410 Dobczyce, NIP 6812070330,  e-mail: biuro@webelite.com.pl
 2. Adres pocztowy – imię i nazwisko lub nazwa instytucji, położenie w miejscowości (w przypadku miejscowości podzielonej na ulice: ulica, numer budynku, numer mieszkania lub lokalu; w przypadku miejscowości niepodzielonej na ulice: nazwa miejscowości i numer nieruchomości), kod pocztowy oraz miejscowość;
 3. Adres reklamacyjny: WebElite Bartłomiej Nowak, ul. Jagiellońska 29b, 32-410 Dobczyce, e-mail: biuro@webelite.com.pl;
 4. Dane kontaktowe: WebElite Bartłomiej Nowak, ul. Jagiellońska 29b, 32-410 Dobczyce, e-mail: biuro@webelite.com.pl;
 5. Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.
 6. Dowód zakupu – faktura, rachunek, paragon wystawione zgodnie z właściwymi przepisami lub potwierdzenie przelewu (transakcji);
 7. Karta produktu – podstrona Sklepu, która zawiera informacje o pojedynczym produkcie;
 8. Klient – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedającym umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 9. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (z późniejszymi zmianami);
 10. Konsument – osoba fizyczna dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 11. Koszyk – lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie produktów wybranych przez Kupującego w celu dokonania zakupu;
 12. Kupujący – Konsument lub Klient;
 13. Miejsce wydania rzeczy – Adres pocztowy lub punkt odbioru (miejsce wydania rzeczy nie będące adresem pocztowym) wskazane w formularzu zamówienia przez Kupującego;
 14. Moment wydania rzeczy – moment, w którym Kupujący lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie rzecz w posiadanie;
 15. Platforma internetowa ODR – unijny serwis internetowy działający na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE i dostępny pod adresem https://webgate.ec.europa.eu/odr;
 16. Płatność – metoda dokonania zapłaty za wybrane towary i dostawę wymieniona poddana jest na Fakturze VAT wystawionej klientowi.
 17. Podmiot uprawniony – podmiot uprawniony do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w rozumieniu ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 roku z późniejszymi zmianami.
 18. Polityka prywatności – zasady przetwarzania przez Administratora Danych Osobowych danych osobowych Kupujących, prawa Kupujących i obowiązki Administratora Danych. Polityka prywatności znajduje się pod adresem: webelite.com.pl/polityka-prywatnosci/;
 19. Prawo konsumenckie – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku;
 20. Produkt – minimalna i niepodzielna ilość rzeczy, która może być przedmiotem zamówienia, a która podana jest w sklepie Sprzedającego jako jednostka miary przy określeniu jego ceny (cena/jednostka);
 21. Przedmiot umowy – Produkty i dostawa będące przedmiotem umowy;
 22. Rejestr UOKiK – rejestr podmiotów uprawnionych prowadzony przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 roku z późniejszymi zmianami i dostępny pod adresem: https://uokik.gov.pl/rejestr_podmiot_uprawnionych.php
 23. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
 24. Rzecz – rzecz ruchoma mogąca być lub będąca przedmiotem umowy, w szczególności Produkt;
 25. Regulamin – niniejszy regulamin;
 26. Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem ekipatonosi.pl za pośrednictwem, którego Kupujący może złożyć zamówienie.
 27. Sprzedający: Webelite Bartłomiej Nowak, ul. Jagiellońska 29b, 32-410 Dobczyce, NIP 6812070330,  e-mail: biuro@webelite.com.pl;
 28. System – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego, potocznie określany Internetem;
 29. Termin realizacji – podana na karcie produktu liczba godzin lub dni roboczych;
 30. Umowa – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Kodeksu cywilnego;
 31. Wada – zarówno wada fizyczna, jak i wada prawna;
 32. Wada fizyczna – niezgodność rzeczy sprzedanej z umową, a w szczególności jeśli rzecz:
  1. nie ma ona właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
  2. nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Kupującego,
  3. nie nadaje się do celu, o którym Kupujący poinformował Sprzedającego przy zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
  4. została Kupującemu i wydana w stanie niezupełnym;
  5. w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedającego lub osobę trzecią, za którą Sprzedający ponosi odpowiedzialność, albo przez Kupującego, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedającego;
  6. nie ma ona właściwości, o której zapewniał producent lub jego przedstawiciel lub osoba, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej oraz osoba, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent, chyba że Sprzedający zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Kupującego o zawarciu umowy, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy.
 33. Wada prawna – sytuacja, kiedy rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu;
 34. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów; rodzaj dostawy; rodzaj płatności; miejsce wydania rzeczy, dane Kupującego a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.

II. Warunki ogólne

 1. Regulamin zawiera zasady zawierania umów pomiędzy Sprzedającym a Kupującym w Sklepie.
 2. Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć Kupującemu Produkty wolne od wad.
 3. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są̨ w polskiej walucie i są̨ cenami brutto (zawierają̨ podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w Cenniku dostaw.
 4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny.
 5. Sprzedający może przeprowadzać akcje promocyjne oraz wyprzedaże na odrębnie określonych zasadach.
 6. Wszelkie terminy liczone są zgodnie z art. 111 Kodeksu cywilnego, czyli termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia, a jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło.
 7. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowień umowy w celu uzyskania dostępu do tych informacji w przyszłości następuje w postaci:
  1. potwierdzenia zamówienia poprzez wysłanie na wskazany przez Kupującego adres e-mail;
  2. dostępnych na stronie: informacji o prawie odstąpienia od umowy, niniejszego Regulaminu, wzoru formularza odstąpienia od umowy.
 8. Sprzedający informuje o znanych mu gwarancjach udzielonych przez osoby trzecie dla produktów znajdujących się w sklepie.
 9. Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość.
 10. Sprzedający zapewnia Kupującemu korzystającemu z systemu poprawność́ działania Sklepu w następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności Sklepu, należy je wszystkie wyłączyć́.
 11. Sprzedający nie odpowiada za brak możliwości korzystania ze Sklepu z powodów technicznych leżących wyłącznie po stronie Kupującego, takich jak m.in. nieprawidłowe ustawienia przeglądarki lub brak dostępu do sieci Internet.
 12. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez Sklep w celu ułatwienia procesu składania kolejnego zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login i hasło są ciągiem znaków ustalanych przez Kupującego, który ma obowiązek zachowania ich w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji danych oraz usuwania konta w sklepie.
 13. Kupujący zobowiązany jest do:
  1. korzystania ze sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
  2. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam);
  3. korzystania ze sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych Kupujących oraz dla Sprzedającego;
  4. korzystania ze sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa oraz postanowieniami Regulaminu.

III. Zawarcie umowy i realizacja

 1. Zamówienia w Sklepie Kupujący mogą składać 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, z wyłączeniem ewentualnych przerw technicznych związanych z aktualizacją Sklepu lub z przyczyn leżących poza zakresem odpowiedzialności Sprzedającego.
 2. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące czynności:
  1. dodanie do koszyka produktu;
  2. przejście do koszyka;
  3. wybór rodzaju dostawy;
  4. wybór rodzaju płatności;
  5. podanie danych Adresu pocztowego i innych danych niezbędnych dla realizacji zamówienia;
  6. złożenie zamówienia poprzez użycie przycisku „Zamawiam i płacę”.
 3. Zawarcie umowy z Kupującym następuje z chwilą złożenia zamówienia.
 4. Zamówienie uważa się za złożone prawidłowo, jeżeli do elektronicznego formularza zamówienia zostaną wprowadzone wszelkie dane pozwalające na prawidłową identyfikację Kupującego, w tym w szczególności adres pocztowy, numer telefonu kontaktowego lub adres poczty elektronicznej. Brak poprawnych danych będzie skutkować brakiem realizacji zamówienia.
 5. Wysłanie przedmiotu umowy następuje w terminie określonym na karcie produktu, a dla zamówień złożonych z wielu produktów w najdłuższym terminie z określonych na kartach produktów. Bieg terminu rozpoczyna się z chwilą realizacji zamówienia.
 6. Zakupiony przedmiot umowy jest wraz z wybranym przez Kupującego dokumentem sprzedaży wysyłany wybranym przez Kupującego rodzajem dostawy na wskazany przez kupującego Adres dostawy wraz z formularzem odstąpienia od umowy.
 7. Jeżeli zamówienie nie może zostać zrealizowane w terminie określonym w Regulaminie z uwagi na brak zamówionego Produktu lub zamówionej ilości Produktów, Sprzedawca niezwłocznie powiadomi o tym Kupującego telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej i zaproponuje inny termin realizacji zamówienia. Jeżeli Kupujący nie zaakceptuje nowego terminu realizacji zamówienia, wówczas zamówienie traktuje się jako niebyłe a żadna ze stron nie podnosi odpowiedzialności z tytułu braku realizacji zamówienia.
 8. Kupujący jest uprawniony do anulowania prawidłowo złożonego zamówienia do momentu rozpoczęcia realizacji zamówienia przez Sprzedawcę, przesyłając stosowne oświadczenie pocztą elektroniczną na adres e-mail Sprzedawcy kontakt@ekipatonosi.pl.
 1.  

IV. Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych

 1. Administrator Danych Osobowych odpowiada za zgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych, a zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych, a także prawa Kupującego związane z jego danymi osobowymi.
 2. Administrator Danych Osobowych przetwarza dane osobowe Kupujących na podstawie zgody oraz w związku z prawnie uzasadnionymi interesami Sprzedającego.
 3. Administrator Danych Osobowych zbiera i przetwarza dane osobowe wyłącznie w zakresie jaki jest to uzasadnione umownym lub prawnym obowiązkiem.
 4. Wyrażenie przez Kupującego zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, a zgoda na przetwarzanie danych w określonym celu może zostać w każdej chwili wycofana.
 5. Szczegółowe rozwiązania w zakresie ochrony danych osobowych związanych ze złożeniem zamówienia, ale również korzystaniem ze sklepu przed i po złożeniu zamówienia zawiera Polityka prywatności.

V. Postanowienia końcowe

 1. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być́ również̇ w ten sposób interpretowane, gdyż̇ w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu.
 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu z ważnej przyczyny, jaką jest:
  1. konieczność dostosowania regulaminu do przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na niniejszy regulaminu i skutkujących koniecznością zmodyfikowania regulaminu w celu zachowania zgodności z prawem;
  2. konieczność dostosowania regulaminu do zaleceń, nakazów, orzeczeń, postanowień, interpretacji, wytycznych lub decyzji uprawnionych władz publicznych;
  3. rozbudowa lub zmiana funkcjonalności Sklepu, w tym wprowadzenie nowych usług świadczonych drogą elektroniczną lub zmiana istniejących funkcjonalności;
  4. zmiana warunków technicznych świadczenia usług drogą elektroniczną;
  5. konieczność usunięcia niejasności, błędów lub omyłek pisarskich, które ewentualnie wystąpiłyby w regulaminie;
  6. zmiana danych teleadresowych, nazw, numerów identyfikacyjnych, adresów elektronicznych lub linków zamieszczonych w regulaminie;
  7. przeciwdziałanie nadużyciom;
  8. poprawa obsługi Kupujących;
  9. zmiana procesu zawierania umów za pośrednictwem Sklepu.
 3. O zmianach Regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Kupujący zostaną powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu.
 4. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego w zakładce https://ekipatonosi.pl/strona/regulamin. W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Kupującego obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Kupujący uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się̨ odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne, jeśli Kupujący wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Kupujący może również skorzystać z równoważnych i zgodnych z prawem metod przedsądowego lub pozasądowego rozwiązywania sporów np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR lub dokonując wyboru dowolnego podmiotu uprawnionego spośród znajdujących się w rejestrze UOKiK. Sprzedający oświadcza zamiar i wyraża zgodę na pozasądowe rozwiązanie sporu konsumenckiego. W ostateczności sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.

Kontakt

Spotkajmy

Się

Adres E-mail

biuro@webelite.com.pl
dawid@webelite.com.pl

Telefon

+48 731 302 093
+48 667 520 113

Adres

Jagiellońska 29B, 32-410
Dobczyce, Polska

© 2016, WebElite Bartłomiej Nowak. Wszelkie prawa zastrzeżone.